حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی

دهمین دوره نمایشگاه بین المللی انرژی نو، تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی

تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
تاریخ پایان : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶