آزمون نانوپوشش‎های سرامیکی آبگریز برای مقره های شیشه‌ای

تخلیه الکتریکی بر روی مقره های آلوده در شرایط مرطوب، تهدیدی برای قابلیت اطمینان شبکه برق می‌باشد که می‌تواند منجر به قطع برق رسانی و خاموشی شبکه برق گردد. لذا استفاده از نانوپوشش ها بر روی سطح مقره، می‌تواند جهت رفع عملکرد ضعیف مقره ها مفید واقع شود.
نانوپوشش‎های سرامیکی آبگریز

مسئلهٔ آلودگی، یکی از بزرگترین مشکلات عایقی خطوط انتقال و توزیع برق می‌باشد. تخلیه الکتریکی بر روی مقره های آلوده در شرایط مرطوب، تهدیدی برای قابلیت اطمینان شبکه بوده که می‌تواند منجر به قطع برق رسانی و خاموشی شبکه برق گردد.

یکی از جدیدترین راه حل‎ها، استفاده از نانو پوشش‎ها بر روی سطح مقره می‌باشد. نانو پوشش‎های آب‎گریز با ایجاد تغییرات درخواص سطحی نظیر زاویه تماس، باعث بهبود عملکرد مقره در برابر عوامل محیطی نظیر آلودگی‎ها، اشعه خورشید، تغییرات دمایی، رطوبت و ... می‌شود. استفاده از این نانو پوشش‌ها می‌تواند جهت رفع یکی از عمده‎ترین نقاط ضعف مقره‎های سرامیکی که عملکرد ضعیف در حضور آلودگی و رطوبت است، مفید و مؤثر باشد. اگر سطح مقره با استفاده از نانو پوشش‎ها، آبگریز یا فوق‎آبگریز گردد، از وقوع جرقه‌های خشک در سطح مقره در اثر آلودگی جلوگیری خواهد شد. مبنای مشخصات فنی در این دستورالعمل و رویه‌های انجام آزمایش‎ها برای کنترل شاخص‎های موردنظر، به ترتیب دستورالعمل‎های صنعت برق، استانداردهای ملی کشور، استانداردهای بین المللی و استانداردهای کشورهای صنعتی پیشرفته است.

این دستورالعمل با هدف ایجاد وحدت رویه در تعیین آزمون‎ها و ارزیابی آزمایشگاهی نانوپوشش‎های پلیمری/سرامیکی بدون عملیات حرارتی مورد استفاده برای مقره‎های سرامیکی خطوط و پست‎های رده توزیع نیرو تدوین شده است.

 

نانوپوششهای سرامیکی

منبع مطلب