حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده گزارش

الکترونیک چاپی (Printed Electronic) و اهمیت توجه به این بخش

تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ تعداد بازدید :‌ ۴۹۶
موضوعات : صنعت و بازار
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭼﺎﭘﯽ زﻣﯿﻨﻪای اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻊ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺘﻨﻮع، وﺳﯿﻊ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده. ﺑﺎرﯾﮑﯽ، وزن ﮐﻢ، سازگاری با محیط زیست، اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی و ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭼﺎﭘﯽ اﺳﺖ.

در اﯾﻦ روش، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاد ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ نسبت به الکترونیک متداول ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نـــام
ایمیل
نظر شما
کارکترهایی که در تصویر می بینید را وارد نمایید. (حساس به حروف کوچک و بزرگ)