توسعه دستگاه تولید کفش‌های آبگریز

توسعه دستگاه تولید کفش‌های آبگریز

فناور بسا فن آوران نصیر

متقاصی سپنتا نوین ویرا