نانوافزودنی در رنگ جهت افزایش مقاومت به خوردگی قطعات مورد استفاده در سد

نانوافزودنی در رنگ جهت افزایش مقاومت به خوردگی قطعات مورد استفاده در سد

فناور نوآوران نانو صنعت معین

متقاصی تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور