فناوری نانو در صنایع نفت و انرژی و کاردبردهای آن

در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی در ﺣﻮزه اﻧﺮژی ﺑﻮده اند ﺗﺎ زﻧﺪﮔﻲ روی ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را دارد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً تمام حوزه های ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺮژی را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﺷﻮد.


در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی در ﺣﻮزه اﻧﺮژی ﺑﻮده اند ﺗﺎ زﻧﺪﮔﻲ روی ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را دارد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً تمام حوزه های ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺮژی را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﺷﻮد. ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴم بندی ﻛﺮد:  

  • ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ انرژی
  • ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ در ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی اﻧﺮژی
  • ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ در اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی
  • ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ در ﻣﺼﺮف انرژی

ﻧﮕﺮاﻧﻲ ­ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﻛﺮﺑﻨﻲ در ﺟﻮ وﺟﻮد دارد، ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻧﻴﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ راهﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﮔﺎزﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل 2050 ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ها را تا را ﺗﺎ 60 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨ ﻴﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل 2020   ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 20  درﺻﺪ از ﭘﺨﺶ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻛﻢ ﻛﻨﺪ.

فایل کامل گزارش را از اینجا دریافت نمایید.
گزارش رصد بازار کاتالیست‎های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در ایران

گزارش رصد بازار کاتالیست‎های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در ایران

گزارش پیش رو با هدف بررسی وضعیت تأمین و مصرف کاتالیست‌های صنعت نفت،گاز و پتروشیمی و شناسایی چالش‌ها و فرصت موجود در این مسیر تهیه شده است. علاوه براین سعی شده با استفاده از بررسی‌های انجام شده راهکارهای مناسب جهت توسعه بازار کاتالیست‌های مورد نیاز...