کاربردهای نانوپوششهای سخت و مقاوم در صنایع پزشکی و دارویی

در سالهای اخیر با توجه به پیشرفت چشمگیر فناوری نانوپوشش ها در کشور امید است تا بتوان با بهره گیری از این فناوری مشکات موجود در مواجهه با سایش، فرسایش و ضربه در صنایع پزشکی و مواد غذایی را مرتفع کرد. صنایع پزشکی و مواد غذایی از جمله صنایع فعال در کشور می باشند، که به دلیل شرایط کاری شدید و محیط عملکرد برخی از قطعات و تجهیزات مورد تخریب قرار گرفته و هزینه های بالایی برای این صنایع داشته است. در این گزارش سعی شد تا با نگاهی به فناوری پوشش دهی با استفاده از فناوری نانو، بتوان مشکات تجهیزات صنایع پزشکی و مواد غذایی در حوزه سایش، فرسایش و خوردگی را مرور نمود و برای آنها راهکاری ارایه داد.

کاربردهای نانوپوششهای سخت و مقاوم در صنایع پزشکی و دارویی
از آنجا که فناوری نانو، یک رویکرد جدید به همه علوم و فنون می باشد، این فناوری کاربردهای زیادی در حوزه پزشکی یافته است. امروزه حوزه پزشکی به دلیل ارائه راه حل های جدید و پیشرفته جهت درمان و یا ارتقاء رو شهای موجود درمانی بسیار مورد توجه می باشد. از اینرو این نوشتار صرفا به کاربردهای «فناوری نانوپوشش در صنایع پزشکی و دارویی» معطوف شده است. به عنوان مثال ابزارآلات مورد استفاده در جراحی یا ایمپلنتها می بایست ویژگی هایی از قبیل مقاومت به سایش مناسب، ضد سمیت و خنثی بودن از لحاظ شیمیایی داشته باشند، از اینرو این ابزارآلات نیازمند نانوپوشش ها هستند.
فایل کامل  گزارش را از اینجا دریافت نمایید.