تصفیه آب با استفاده از غشاء پلیمری نانوفیلتراسیون

از غشاهای نانوفیلتراسیون معمولی برای نرم سازی آب استفاده می شود که در آن سختی آب، کم شده و مواد آلی، باکتری ها و ناخالصی های دیگر جدا می شوند. نرم سازی فرایندی است که در آن نمک زدایی در حد بالا صورت نمی گیرد. چرا که بسیاری از صنایع نیازی به نمک زدایی کامل ندارند.

از غشاهای نانوفیلتراسیون معمولی برای نرم سازی آب استفاده می شود که در آن سختی آب، کم شده و مواد آلی، باکتری ها و ناخالصی های دیگر جدا می شوند. نرم سازی فرایندی است که در آن نمک زدایی در حد بالا صورت نمی گیرد. چرا که بسیاری از صنایع نیازی به نمک زدایی کامل ندارند.

در ایران به دلیل بحران کم ابی در دهه گذشته، توجه خاصی به طرح های تصفیه آب، استفاده مجدد از فاضلاب و تهیه آب شرب شده است. 

فایل کامل گزارش از اینجا قابل دریافت است.
معرفی برخی از پروژه‎های موفق صنعتی در زمینه فناوری نانو

معرفی برخی از پروژه‎های موفق صنعتی در زمینه فناوری نانو

با توجه به رسالت کارگروه صنعت و بازار در تجاری سازی فناوری ها و محصولات فناوری نانو و به کارگیری آن‎ها در صنایع، این رو کارگروه تلاش کرده است تا با ایجاد بستری مناسب، زمینه همکاری شرکت های متقاضی صنعتی و شرکت های دارنده فناوری را آماده سازد. در ای...