کاربرد فناوری نانو در رنگ های خودتمیزشونده

به منظور کاستن از هزینه های نگه داری و تمیز نگاه داشتن سطوح ساختمان و همچنین کاهش تکرار این فرایند، متخصصان عرصه ی فناوری نانو، از این فناوری نوین به منظور ایجاد مکانی برای تولید سطوح، با هدف خود تمیزشوندگی و آسان تمیز شوندگی استفاده کرده اند.

نگه داری ساختمان و اجزای آن، از فعالیت های مهمی است که پس از ساخت بنا بباید مورد توجه طراحان و کاربران ساختمان قرار گیرد. مانند هر وسیله ای دیگری، ساختمان هم نیاز به نگه داری و شستشو دارد. به منظور کاستن از هزینه های نگه داری و تمیز نگاه داشتن سطوح ساختمان و همچنین کاهش تکرار این فرایند، متخصصان عرصه ی فناوری نانو، از این فناوری نوین به منظور ایجاد مکانی برای تولید سطوح، با هدف خود تمیزشوندگی و آسان تمیز شوندگی استفاده کرده اند.

فایل کامل گزارش از اینجا قابل دریافت است.