کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان

فناوری نانو از دو جهت به صنعت ساختمان کمک می کند: نخست، بهینه سازی و ارتقای عملکردی فناوری های موجود. دوم، ارائه گروه جدیدی از مواد و محصولات که پیش از ظهور فناوری نانو ممکن نبوده است. بنابراین از مزایای کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان می توان به افزایش کیفیت مصالح، صرفه جویی در مصرف انرژی و به تبع آن صرفه جویی اقتصادی اشاره کرد.

نانو مواد به موادی گفته می شود که حداقل یکی از ابعاد آنها در مقیاس نانومتری زیر 100 نانومتر باشد. کوچک شدن اندازه ذرات در حد نانومتر سبب بروز تغییراتی در خواص فیزیکی و شیمیایی آن ها می شود. بنابراین فناوری نانو به بحث درباره تغییرات خواص مواد هنگامی که اندازه ذرات کوچکتر از 100 نانومتر است، می پردازد. در حال حاضر کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان، به نسبت گستردگی این صنعت، اندک است. اگرچه امروزه شاهد استفاده محدود از مواد و مصالح نانو در ساختمان هستیم، اما با توجه به قابلیت های این فناوری نوظهور، انتظار می رود که در آینده های نزدیک، رشد بسیار چشمگیری در استفاده از موا د نانو در صنعت ساختمان سازی را شاهد باشیم. فناوری نانو از دو جهت به صنعت ساختمان کمک می کند: نخست، بهینه سازی و ارتقای عملکردی فناوری های موجود. دوم، ارائه گروه جدیدی از مواد و محصولات که پیش از ظهور فناوری نانو ممکن نبوده است. بنابراین از مزایای کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان می توان به افزایش کیفیت مصالح، صرفه جویی در مصرف انرژی و به تبع آن صرفه جویی اقتصادی اشاره کرد.