گزارش رصد بازار کاتالیست‎های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در ایران

گزارش پیش رو با هدف بررسی وضعیت تأمین و مصرف کاتالیست‌های صنعت نفت،گاز و پتروشیمی و شناسایی چالش‌ها و فرصت موجود در این مسیر تهیه شده است. علاوه براین سعی شده با استفاده از بررسی‌های انجام شده راهکارهای مناسب جهت توسعه بازار کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ارائه گردد.

هدف اصلی این طرح بررسی بازار کاتالیست‌های مورد استفاده در صنعت پالایش و پتروشیمی کشور است. برای نیل به این مهم ابتدا کاتالیست‌های صنعت نفت به دو دسته کاتالیست‌های پالایشگاهی و پتروشیمیایی تفکیک و ارزیابی شدند. سپس به دلیل تنوع زیاد فرایندها و محصولات پتروشیمیایی، به‌منظور بررسی بهتر و دقیق‌تر بازار، کاتالیست‌های مورد استفاده در این صنعت در دو دسته کوچک‌تر کاتالیست‌های پلیمری و شیمیایی (به تفکیک نوع محصول) مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین برخی از کاتالیست‌ها به‌طور مشترک در پتروشیمی و پالایشگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند که بازار مصرف آنها نیز برآورد گردیده است. بر این اساس، در خلال رصد بازار مصرف کاتالیست‌های مورد استفاده در صنعت نفت، اهداف زیر نیز کسب شد:

  • تحلیل و بررسی بازار جهانی کاتالیست و شناسایی شرکت‌های بزرگ تولیدکننده کاتالیست در دنیا
  • بررسی و شناسایی انواع مختلف محصولات کاتالیستی در هر بخش (پالایشگاه و پتروشیمی)
  • بررسی چالش‌های موجود در صنعت
  • برآورد حجم کلی بازار کاتالیست‌های پالایشگاهی
  • برآورد حجم بازار کاتالیست‌های پتروشیمیایی به تفکیک محصول
  • تحلیل کمی و کیفی بازار کاتالیست در صنعت پتروپالایش کشور
  • بررسی واردات و صادرات کاتالیست‌ها
  • شناسایی تأمین‌کنندگان اصلی و بررسی وضعیت آنها
  • پیشنهادهای توسعه بازار کاتالیست‌های تولید داخل

 

فناوری نانو در صنایع نفت و انرژی و کاردبردهای آن

فناوری نانو در صنایع نفت و انرژی و کاردبردهای آن

در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی در ﺣﻮزه اﻧﺮژی ﺑﻮده اند ﺗﺎ زﻧﺪﮔﻲ روی ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را دارد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً تمام حوزه های ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺮژی را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﺷﻮد.