گزارش های حوزه مرکز برق و انرژی

چگونه نانومواد سلولزی می‌توانند ظرفیت ذخیرهسازی انرژی تجدیدپذیر را بهبود بخشند؟

چگونه نانومواد سلولزی می‌توانند ظرفیت ذخیره‎سازی انرژی تجدیدپذیر را بهبود بخشند؟

بسیاری از افراد هنگام بحث در مورد کاربرد پلیمرها با نانومواد، به طور خودکار پلیمرهای مصنوعی را در نظر می‌گیرند. با این وجود، طیف وسیعی از مواد پلیمری به طور طبیعی وجود دارند که از خواص بسیار مناسبی برخوردارند و اغلب برای بعضی از کاربردها نسبت به پ...

نانوساختارهای فتوولتائیک برای الکترونیک‌‌نوری

نانوساختارهای فتوولتائیک برای الکترونیک‌‌ نوری

بخشی از حوزه الکترونیک که بر توسعه دستگاه‌های ساطع کننده و آشکارساز نور تمرکز دارد به‌عنوان الکترونیک‌‌نوری (optoelectronics) شناخته می‌شود. هر دستگاهی که از جریان و ولتاژ برای تولید خروجی به‌صورت نور استفاده می‌کند، در حوزه الکترونیک‌‌نوری قرار م...

فناوری نانو در صنایع نفت و انرژی و کاردبردهای آن

فناوری نانو در صنایع نفت و انرژی و کاردبردهای آن

در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی در ﺣﻮزه اﻧﺮژی ﺑﻮده اند ﺗﺎ زﻧﺪﮔﻲ روی ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را دارد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً تمام حوزه های ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺮژی را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﺷﻮد.