خدمات پلاسمای سرد بر روی منسوجات جهت آبگریزی

Hydrophobic Plasma Services for Textiles

اعمال پلاسما بر روی سطح منسوجات، باعث ایجاد زبری نانومتری (پستی و بلندی) بر روی سطح می‌شود که در حقیقت این زبری باعث افزایش انرژی سطحی و فعال سازی آن می‌شود. در نتیجه مونومر آبگریز کننده با سطح منسوج و اکنش داده و چسبندگی بالایی بر روی سطح ایجاد می کند.