کیج بین مهره با جنس پلی اتر اتر کتون با پوشش تیتانیوم

Poly Ether Ether Keton InterBody Fusion Cage with Ti coating

با توجه به این که سختی فلزات نسبت به استخوان بسیار بیشتر است، در صورت استفاده از ایمپلنت تیتانیومی به عنوان جایگزین بین مهره ای، سطح استخوان در فصل مشترک بین استخوان و ایمپلنت در اثر فشار و اختلاف سختی سطوح از بین می رود. از طرفی ایمپلنت هایی نظیر پلی اتر اتر کتون به دلیل آبگریز بودن، مانع از نشستن لخته خون روی سطح شده و در نتیجه فرایند بهبود را به تعویق می اندازد. پوشش تیتانیوم روی پلیمرها، می تواند سبب ایجاد سطح آبدوست شده و خواص سطحی پلیمر زیر لایه را تغییر دهد. از سوی دیگر لازم است استحکام چسبندگی این پوشش در حدی باشد که حین جراحی و بعد از آن جدایش اتفاق نیافتد.