Electrolyzer system

دستگاه الکترولایزر مجموعهای است از آندها و کاتدها که آبنمک به عنوان ورودی، وارد دستگاه میشودسپس به واسطه آندها و کاتدها الکترولیز میشود یعنی Nacl آن تبدیل میشود به Naocl که این در واقع گونه گندزدا کلر محسوب می‌شود و با نام آب ژاول یا هیپوکلریت سدیم شناخته میشود. این محصول را با دوز مورد نظر به آب تزریق میکنند تا در آب جلبک تولید نشود. در واقع کل کار دستگاه الکترولایزر همین است. اصل فناوری دستگاه الکترولایزر، پوششی است که روی آندهای آن قرار گرفته است و با نام آندهای MMO شناخته می‌شوند. این دستگاه آب نمک می‌گیرد و در مقابل کُلر تولید میکند.