سیستم‌های تصفیه آب فردی با استفاده از غشاهای هالوفایبر

Individual water treatment systems using halofiber membranes

این شرکت با استفاده از غشاهای هالوفایبر، سیستم‌های تصفیه آب فردی به صورت بطری و نی تولید کرده است.