منسوجات دارای نانوذرات رسانا

Textiles with conductive nanoparticles

شرکت نانو ماد پارس در سال 1389 تاسیس گردید و تاکنون در زمینه کاربردهای فناوری نانو در نساجی و پلیمر و تولید منسوجات هوشمند و تولید نانو ذرات فلزی ، سرامیکی، نانو کامپوزیتها، و آموزش نانو تکنولوژی فعالیت مینماید.