حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده پایان نامه

بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه فناوری نانو در حوزه "توسعه سرمایه انسانی و آموزش پیش از دانشگاه": مطالعه موردی کشورهای منتخب

(اعتبار تا آخر سال 1397)

توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای سیاستها، برنامه ها و اقدامات مختلفی شکل گرفته است. یکی از سیاست های مهم و تأثیرگذار در حوزه فناوری نانو،" آموزش و توسعه سرمایه انسانی" است. ارتقای کمی و کیفی دستاوردهای علمی و توانمندسازی نیروی انسانی در زمره نیازهای اصلی این حوزه قلمداد می شود. توسعه سرمایه انسانی و آموزش های مربوط به فناوری نانو در سطوح مختلف و با تمرکز بر جوامع هدف گوناگون صورت می پذیرد. آموزش پیش از دانشگاه یکی از مهمترین سطوح این برنامه بوده که سعی دارد تا بسترهای لازم را در دانش آموزان نهادینه کند.

کشورهای مختلف بنا به اقتضائات مختلف اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک، چارچوب و شکل متفاوتی از سیاست¬ها و برنامه¬ها را در در جهت آموزش و توسعه سرمایه انسانی فناوری نانو در این سطح، تدوین و اجرا کرده اند. بررسی و تحلیل این برنامه¬ها و اقدامات، کمک شایانی به تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقایص و ضعف¬های سیاست¬ها و برنامه¬های آموزش و توسعه سرمایه انسانی فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران می¬کند. به این منظور کشورهای" آمریکا، چین، انگلیس، کره جنوبی، تایوان، استرالیا، ژاپن و روسیه" به عنوان مطالعات موردی این پژوهش انتخاب شده¬اند. در این طرح، پژوهشگر باید بتواند اهداف و دستاوردهای مورد انتظار (ذکر شده در بخش 2) را به انجام رساند.