حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده پایان نامه

بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه فناوری نانو در حوزه مالکیت فکری و پتنت: مطالعه موردی کشورهای منتخب

(اعتبار تا آخر سال 1397)

توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای سیاست¬ها، برنامه¬ها و اقدامات مختلفی شکل گرفته است. یکی از حوزه¬های مهم که بسترهای لازم در جهت توسعه و ارتقای این فناوری را فراهم می¬کند؛ "مالکیت معنوی و پتنت" است. موفقیت در تجاری‏ سازی یافته‏¬های پژوهشی و دستاوردهای فناورانه شرکت¬های دانش بنیان و فناوران، مستلزم اعمال حق مالکیت بر آنهاست. از این رو نظام¬های مالکیت فکری و بویژه نظام ثبت اختراع (پتنت) برای ثبت رسمی این دستاوردها و احراز مالکیت افراد بر نوآوری¬ ها و ابتکاراتشان در کشورهای مختلف ایجاد شده است.

این کشورها بنا به اقتضائات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه، چارچوب و شکل متفاوتی از سیاست¬ها و برنامه¬ها را در این حوزه تدوین و اجرا کرده اند. بررسی و تحلیل این برنامه¬ها و اقدامات، کمک شایانی به تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقایص و ضعف¬های سیاست¬ها و برنامه¬های مالکیت فکری و پتنت در حوزه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران می¬کند. به این منظور کشورهای" آمریکا، کانادا، انگلیس، کره جنوبی، آلمان، استرالیا، ژاپن و تایوان" به عنوان مطالعات موردی این پژوهش انتخاب شده¬اند. در این طرح، پژوهشگر باید بتواند اهداف و دستاوردهای مورد انتظار (ذکر شده در بخش اهداف و معیارها) را به انجام رساند.