خدمات مرکز نانو در حمل و نقل ریلی

1-ارائه راهکار و معرفی فناور برای حل مشکلات صنعت ریلی
2- حمایت از تولید محصولات موردنیاز به صورت پروتوتایپ برای حل معضلات موجود در صنعت ریلی
3-حمایت از اخذ تاییدیه های مورد نیاز ریلی برای محصولات نانو
4-اعطای تسهیلات برای توسعه بازار محصولات نانو به صورت خرید دین، لیزینگ به خریدار