حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
روش اجرایی حمایت از فعالیت‌های کارگزاری تبادل فناوری نانو

با توجه به برنامه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در جهت توسعه فعالیت نانو در کشور و براساس آیین نامه "روش اجرایی حمایت از فعالیت‌های کارگزاری تبادل فناوری نانو" شبکه تبادل فناوری نانو از کارگزاران حمایت صورت خواهد گرفت. جهت دریافت آیین‎نامه کلیک نمایید.