اعطای تسهیلات مالی

ستاد نانو برای توسعه خطوط جدید تولید محصولات نانویی، تسهیلات مالی با نرخی پایین‌تر از سیستم بانکی به شرکتهای متقاضی ارائه میدهد. این تسهیلات مالی بر اساس برنامه شرکت، نوع و مقیاس تولید محصول و فاکتورهای دیگر تعیین می‌گردد.