آنالیز بازار و تکمیل طرح کسب و کار

شرکتهای صنعتی پیش از آنکه نسبت به افزایش مقیاس تولید محصول موجود و یا راه‌اندازی خط تولید محصول جدید اقدام نمایند، می بایستی تا حدودی از فروش محصول خود در بازار اطمینان کسب کنند که با توجه به اهیمت بررسی قیمت نهایی و جذابیت محصول و همچنین بررسی محصولات رقیب، نیاز است گزارشی از آنالیز بازار آن محصول تهیه شود. کارگروه صنعت و بازار از طریق شرکتهای معتبر و با تجربه در حوزه تحقیقات بازار، از خدمات آنالیز بازار محصول مورد نظر شرکتهای صنعتی بصورت یارانه‌ای حمایت می‌نماید و از این طریق ریسک ایجاد و توسعه خط تولید جدید را به میزان زیادی کاهش می‌دهد.