معرفی برخی از پروژه‎های موفق صنعتی در زمینه فناوری نانو-فصل سوم/پاییز 98

با توجه به رسالت کارگروه صنعت و بازار در تجاری سازی فناوری ها و محصولات فناوری نانو و به کارگیری آنها در صنایع، این رو کارگروه تلاش کرده است تا با ایجاد بستری مناسب، زمینه همکاری شرکت های متقاضی صنعتی و شرکت های دارنده فناوری را آماده سازد. در فصل سوم این گزارش برخی از پروژه‎های موفق صنعتی در زمینه فناوری نانو در بازه‎ی یک ساله از مهرماه 97 تا مهرماه 98 منتشر شده است.

معرفی برخی از پروژه‎های موفق صنعتی در زمینه فناوری نانو-فصل سوم/پاییز 98

کارگروه صنعت و بازار یکی از زیرمجموعه های اصلی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است که با هدف ترغیب صنایع کشور برای به کارگیری فناوری نانو و حمایت از آنها در این مسیر ایجاد شده است. رویکرد اصلی این کارگروه، آشناسازی صنایع کشور با کاربردهای فناوری نانو و تسهیل فرآیند انتقال فناوری از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و شرکت های فناور داخلی و یا منابع فناوری خارجی به متقاضیان صنعتی است.

به منظور استفاده صحیح و بهره برداری مناسب از توان بالقوه فناوران در حوزه های مختلف صنعتی و تولید محصولات با کیفیت بهتر و یا محصولات جدید، برنامه های مدونی که دارای مراحل تجاری سازی و تولید صنعتی محصولات نانو است تدوین و در حوزه های صنعتی و فناوری زیر و همچنین شبکه تبادل فناوری نانو در حال پیگیری است.

در فصل سوم این گزارش 43 پروژه‎ موفق صنعتی در زمینه فناوری نانو در بازه‎ی یک ساله از مهرماه 97 تا مهرماه 98 منتشر شده است.