بازار محصولات نانویی

یکی از اهداف اصلی کارگروه صنعت و بازار به عنوان یکی از زیرمجموعه‎های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، توسعه بازار محصولات نانو در داخل و خارج از کشور می‎باشد. در این راستا این ستاد تلاش نموده است تا با آشناسازی صنایع کشور با کاربردهای فناوری نانو و تسهیل فرآیند انتقال فناوری به متقاضیان صنعتی و حمایت از توسعه فناوری نانو در شرکتهای صنعتی به این مهم در کشور توسعه یابد.

تحلیل جایگاه فناوری نانو د‌ر صنایع ایران حاکی از آن است که د‌ر حال‌ حاضر هیچ صنعتی د‌ر کشور وجود‌ ند‌ارد‌ که متاثر از این فناوری نباشد‌. از سوی د‌یگر چشم‌اند‌از نانو تا سال 1400 نیز نشان می‌د‌هد‌، بازار د‌اخلی این فناوری رشد‌ فزایند‌ه‌ای را تجربه و به‌حجم بالغ بر 7000میلیارد‌ تومان خواهد‌ رسید‌.  حجم اقتصاد فناوری نانو در بازه‎ی یکساله سال 1396، 1142میلیارد تومان است که در با رشد 80% در سال 1397به میزان  2500 میلیارد تومان رسیده است.

حمایت های کارگروه صنعت و بازار در جهت توسعه بازار محصولات نانو
حمایت‌های کارگروه صنعت و بازار در چند حوزه انجام می‌شود که شامل موارد زیر است:
• حمایت از برگزاری نشست‌های فن بازاری با رویکرد معرفی فناوری و بررسی تقاضا
• حمایت از پروژه‌های تحقیق و توسعه‌ای با هدف تولید محصول و تجاری‌سازی آن
• کمک به شرکت‌ها برای دستیابی به بازارهای دولتی
• حمایت از صادرات محصولات و تجهیزات
• حمایت به منظور اخذ استانداردها و تاییدیه‌های لازم داخلی و خارجی
• حمایت از ثبت اختراعات بین‌المللی