کمک هزینه بکارگیری نیروی انسانی متخصص نانو برای شرکتهای صنعتی

کارگاروه صنعت و بازار در راستای توسعه فناوری نانو و به جهت رفع مشکلات موجود در صنایع و یا ارتقای محصولات و خدمات نانو در صنایع مختلف، ضمن معرفی نیروهای متخصص، با تامین حقوق این نیروها در مدت زمان انجام طرح نانو از صنعت حمایت می­نماید.

نیروهای متخصص آشنا با فناوری نانو، از بانک اطلاعاتی ستاد نانو و متناسب با طرح مورد نظر در صنعت انتخاب و معرفی می‌شوند.