شناسایی مجوزها و استانداردهای مورد نیاز و تخصیص یارانه برای دریافت آنها

با توجه به اینکه حوزه‌های مختلف صنعتی دارای استانداردها و مجوزهای خاص خود هستند، از این‌رو محصول نانو جهت بکارگیری در آن صنعت نیازمند اخذ این مجوزها و استاندارها است. شناسایی مجوزها و استانداردهای الزامی و اختیاری و کمک به اخذ آنها اولین گام حضور محصول نانو در آن صنایع است. کارگروه صنعت و بازار 50 درصد از هزینه‌های مرتبط با شناسایی و اخذ اینگونه مجوزها را پرداخت خواهد نمود. از جمله تجربه های موفق می توان به کمک  به اخذ تاییدیه فنی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی برای بعضی محصولات در حوزه ساخت و ساز اشاره کرد.