اعطای پژوهانه استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی

محصولات در مرحله توسعه فناوری و توسعه محصول نیازمند انجام آزمون‌های تست خواص و عملکرد می‌باشند که توسط آزمایشگاه‌های مرجع و تخصصی ارائه می‌شوند. کارگروه صنعت و بازار متناسب با آمادگی محصول و پس از اخذ تاییدیه نانومقیاس، اعتبار مالی در قالب پژوهانه خدمات شبکه آزمایشگاهی در اختیار شرکت‌ها و افراد فناور قرار داده و آنها می‌توانند بصورت رایگان از خدمات مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه آزمایشگاهی نانو استفاده کنند.