تدوین استانداردهای مرتبط با فناوری نانو

با توجه به جدید بودن محصولات نانو، گاهی استانداردهای تست و بهره برداری آنها تعریف و تدوین  نشده است. جهت استفاده و بهره‌برداری از محصولات نانو در صنایع، استانداردها مورد قبول آن صنایع باید تدوین گردد. به همین منظور کارگروه صنعت و بازار با همکاری نهادهای ذیربط نسبت به شناسایی، تدوین و تصویب استانداردهای مورد نیاز اقدام نموده و راه را برای استفاده محصول در صنعت می‌گشاید.