برگزاری نشست‎های صنعتی برای معرفی فناوری به صنایع و دریافت تقاضاهای صنعتی

نشست‌های صنعتی با هدف معرفی و بهره‌گیری فناوری نانو در صنایع مختلف برگزار می شود. در این نشستها مدیران و کارشناسان فنی صنایع مختلف حضور دارند تا از کاربردهای فناوری نانو در صنعت خود مطلع شوند و فناوران آخرین وضعیت فناوری و مزایای استفاده از فناوری خود را ارائه می دهند در انتها نیز تقاضای صنعتی برای بررسی و استفاده از فناوری نانو در آن صنعت جمع‌آوری می‌شود.