تحریک تقاضا در مجموعه های دولتی (خرید دولتی، منع خرید خارجی محصولات مشابه)

دولت و شرکت‌های دولتی به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان در کشورها محسوب می‌شوند به طوری که اغلب کشورها، برنامه‌های ویژه ای برای استفاده از این ظرفیت در تقویت تولیدات داخلی خود دارند. در این آیین نامه تلاش شده است تا با استفاده از ابزارهایی چون  استاندارد محصولات، فهارس بها و نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در مقررات داخلی نظیر مقررات ملی ساختمان و مانند آن خریدهای دولتی را به سمت خرید محصولات تولید داخل سوق داده و از خرید محصولات خارجی دارای مشابه خارجی، منع نماید.