نقش فناوری نانو در تحقیقات پزشکی قانونی

نقش فناوری نانو در تحقیقات پزشکی قانونی

بدیهی است استفاده از علم نانو در تحقیقات پزشکی قانونی به جرم‌شناسان کمک کرده ‌است تا معماهای جرم را در زمان کو‌تاه‌تر و با کارایی بیشتر حل نمایند. پیشرفت‌های سریع در علم پزشکی قانونی با پیشرفت‌های فنی در فناوری نانو همراه بوده است. در این یادداشت ...

نقش فناوری نانو در تحقیقات پزشکی قانونی

نقش فناوری نانو در تحقیقات پزشکی قانونی

بدیهی است استفاده از علم نانو در تحقیقات پزشکی قانونی به جرم‌شناسان کمک کرده ‌است تا معماهای جرم را در زمان کو‌تاه‌تر و با کارایی بیشتر حل نمایند. پیشرفت‌های سریع در علم پزشکی قانونی با پیشرفت‌های فنی در فناوری نانو همراه بوده است. در این یادداشت ...