شرح تفکیک هزینه‌های لازم برای رسیدن به اهداف توافق پاریس

۵۰ تریلیون دلار؛ شرح تفکیک هزینه‌های لازم برای رسیدن به اهداف توافق پاریس

براساس گزارش تحلیلگران مورگان استنلی، جهان برای رسیدن به اهداف اقلیمی مندرج در توافق پاریس نیاز به سرمایه‌گذاری ۵۰ تریلیون دلاری دارد. این سرمایه‌گذاری که مهلت زمانی آن سال ۲۰۵۰ تعیین شده، شامل ۵ حوزه از فناوری‌های پاک خواهد شد

شرح تفکیک هزینه‌های لازم برای رسیدن به اهداف توافق پاریس

۵۰ تریلیون دلار؛ شرح تفکیک هزینه‌های لازم برای رسیدن به اهداف توافق پاریس

براساس گزارش تحلیلگران مورگان استنلی، جهان برای رسیدن به اهداف اقلیمی مندرج در توافق پاریس نیاز به سرمایه‌گذاری ۵۰ تریلیون دلاری دارد. این سرمایه‌گذاری که مهلت زمانی آن سال ۲۰۵۰ تعیین شده، شامل ۵ حوزه از فناوری‌های پاک خواهد شد