افق‌های فناورانه بازار داخلی دارو

افق‌های فناورانه بازار داخلی دارو

گزارش جهانی شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۱۹،  اذعان دارد که بخش عمده نیاز بازار دارویی ایران توسط شرکت‌های داخلی تأمین می‌شود؛ ۷۰ درصد از بازار داخلی ۴٫۵ میلیارد دلاری دارو، در اختیار شرکت‌های داخلی است. گزارش شاخص جهانی نوآوری، در سال ۲۰۱۹ با تمرکز...

افق‌های فناورانه بازار داخلی دارو

افق‌های فناورانه بازار داخلی دارو

گزارش جهانی شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۱۹،  اذعان دارد که بخش عمده نیاز بازار دارویی ایران توسط شرکت‌های داخلی تأمین می‌شود؛ ۷۰ درصد از بازار داخلی ۴٫۵ میلیارد دلاری دارو، در اختیار شرکت‌های داخلی است. گزارش شاخص جهانی نوآوری، در سال ۲۰۱۹ با تمرکز...