تولیدگرافن

احداث تاسیساتی با ظرفیت تولید چهار هزار تن گرافن در سال

شرکت کانادایی نانواکسپلور از تکمیل تأسیسات جدید تولید گرافن خود خبر داد.