استفاده از فناوری برداشت انرژی برای ایمن‌سازی جاده‌ها

استفاده از فناوری برداشت انرژی برای ایمن‌سازی جاده‌ها

یک حسگر هوشمند سازگار با محیط زیست برای برداشت انرژی می‌تواند با شناسایی رفتار خطرناک راننده به ایمن‌تر شدن جاده‌ها کمک نماید.

استفاده از فناوری برداشت انرژی برای ایمن‌سازی جاده‌ها

استفاده از فناوری برداشت انرژی برای ایمن‌سازی جاده‌ها

یک حسگر هوشمند سازگار با محیط زیست برای برداشت انرژی می‌تواند با شناسایی رفتار خطرناک راننده به ایمن‌تر شدن جاده‌ها کمک نماید.