مسابقه چاپ بافت‌های انسانی

مسابقه چاپ بافت‌های انسانی با استفاده از چاپگرهای زیستی

مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسابقه «چاپ بافت‌های انسانی با استفاده از چاپگرهای زیستی» را برگزار می‌کند تا توسعه محصولات تجاری در این حوزه شتاب گیرد.

مسابقه چاپ بافت‌های انسانی

مسابقه چاپ بافت‌های انسانی با استفاده از چاپگرهای زیستی

مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسابقه «چاپ بافت‌های انسانی با استفاده از چاپگرهای زیستی» را برگزار می‌کند تا توسعه محصولات تجاری در این حوزه شتاب گیرد.