حوزهای صنعتـــی
چالش info
  • توسعه روش‌های تشخیص آنی پزشکی مبتنی بر نانوحسگرهای زیستی

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
رویدادهای پیش رو
با الهام از سرخس آمریکایی، دانشمندان یک نمونه اولیه پیشگام از الکترودهای بر پایه گرافن را تولید...
باتری انرژی خورشیدی گرافن الکترود نانوفناوری
توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای سیاستها، برنامه ها و اقدامات مختلفی شکل گرفته است. یکی از سیاست های مهم و تأثیرگذار در حوزه فناوری نانو،" آموزش و توسعه سرمایه انسانی" است. ارتقای کمی و کیفی دستاوردهای علمی و توانمندسازی...
علوم انسانی
بخش آماری