حوزهای صنعتـــی
رویدادهای پیش رو
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ تعداد بازدید :‌ ۱۰۲۳
ویرایش سوم کتاب محصولات فناوری نانو ساخت ایران که سال 93 ویرایش اول آن منتشر شده بود در نهمین...
صنعت و بازار
تاریخ : ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ تعداد بازدید :‌ ۲۸۳۸
رشد روزافزون جمعیت و کمبود مواد غذایی از یک سو و نابودی بخش مهمی از منابع زیست محیطی کره زمین...
کشاورزی صنایع غذایی آب
توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای سیاستها، برنامه ها و اقدامات مختلفی شکل گرفته است. یکی از سیاست های مهم و تأثیرگذار در حوزه فناوری نانو،" آموزش و توسعه سرمایه انسانی" است. ارتقای کمی و کیفی دستاوردهای علمی و توانمندسازی...
علوم انسانی
بخش آماری